Local Organizing Committee

Liu, Ding (Honorary chairman)

President of  Xi’an Univ of Tech., China

Hua, Dengxin (Chairman)

Xi’an Univ of Tech., China

dengxinhua@xaut.edu.cn

Chen, Weibiao

Shanghai Inst. of Opt. Fine Mechanical, China

wbchen@mail.shcnc.ac.cn

Gong, Wei

Wuhan Univ, China

weigong@lmars.whu.edu.cn

Jiao, Mingxing

Xi’an Univ of Tech, China

jiaomx@xaut.edu.cn

Li, Yan

Xi’an Univ of Tech, China

jxxy-ly@xaut.edu.cn

Liu, Jun

Xi’an Univ of Tech, China

junliu87@xaut.edu.cn

Song, Xiaoquan

Ocean Univ. of China, China

songxq@ouc.edu.cn

Sun, Dongsong

Aihui Inst. of Opt. Fine Mechanical, China

dssun@aiofm.ac.cn

Zhang, Yinchao

Beijing Institute of Technology, China

ychang@bit.edu.cn

Tao, Zongming

zongming.tao@yahoo.com

Yue, Xian Chang

Wuhan Univ. China

yuexc@whu.edu.cn

Wu, Dong

Ocean Univ. of China

dongwu@ouc.edu.cn

Zhang, Lei

Lanzhou University

zhanglei@lzu.edu.cn

Secretariat

Prof. Li, Yan (Secretary general)

Xi’an Univ of Tech., China

jxxy-ly@xaut.edu.cn

Dr. Chen, Jianhong

Xi’an Univ of Tech., China

chenjh@xaut.edu.cn

Dr. Wang, li

Xi’an Univ of Tech., China

Wlfuyun@163.com

Mrs. Wang, Yufeng

Xi’an Univ of Tech., China

wangyufeng@xaut.edu.cn

Mr. Mao, Jiandong

Xi’an Univ of Tech., China

mao_jiandong@163.com

Mr. Zhang, Lei

Xi’an Univ of Technol., China

zhanglei0317@126.com

Mr. Yan,Qing

Xi’an Univ of Tech., China

apple2004_06@163.com

股票黑马股票黑马股票黑马管理网股票行情工业信息网股票黑马股票黑马人力资源论坛股票黑马股票黑马股票池股票池股票软件股票软件股票公式股票公式股票公式股票公式

The website set up by Xi’an Univ of Tech. of China

 @The Laser Radar Center of Remote Sensing of Atmosphere (LRCRSA) of Xi'an University of Technology Email:Lidar_xaut@163.com  Tel:(029)82312441 或 82312212

Address:5 South Jinhua Road, Xi'an Shaanxi, 710048 China  

Administrator:Mr.Qing Yan Email:apple2004_06@163.com